Kehitä lapsesi kognitiivisia kykyjä ja vuorovaikutustaitoja

Filosofiaa lapsille

01

SAATAVILLA:

Auta lastasi pärjäämään monimutkaisessa maailmassa! Kehitä hänen ajattelu- ja vuorovaikutustaitojaan, opit samalla itsekin ja saatte yhteisen voimaannuttavan hetken.

Kriittisen ajattelun kurssi, lapselle (6-10v) ja vanhemmalle

Kurssilla opimme kyseenalaistamisen, perustelemisen, väitelauseiden muodostuksen, kuuntelemisen ja kohdistetun kysymisen taitoja. 

10 kertaa, 1,5 tuntia, 20 euroa kerta, kausi: 160 e. Länsi-Helsingissä. AIKA JA PAIKKA VARMISTUVAT. Ilmoittaudu tiedotuslistalle!

 

Pedagogiikka kurssilla on leikkiä ja liikettä hyödyntävää ja lasten kehitystason mukaista.

Alustava kurssisuunnitelma:

- Mitä on ajattelu? Mistä tietää mikä on totta?

- Asioiden luokittelu ja jäsentely

- Tiedon problematisointi ja argumentointi: millainen on hyvä väitelause?

- Kuunteleminen ja kysyminen aiheessa pysyen

- Johdonmukaisuus, logiikka

- Logiikka 2, päättely

- Taustaoletusten selventäminen ja empatia

- Väittelyn taito, harjoituksia

- Yhteinen tutkailu: filosofiaa lapsille -menetelmän harjoitus

- Sokraattinen dialogi: mikä on seikkailu?

Liikuttavaa filosofiaa –tunneillani yhdistän perinteiseen lasten kanssa filosofointiin liikkettä. Liikunta toimii tunneillani sekä herättelevänä ja vireyttä ylläpitävänä että myös ymmärrystä eri aiheista laajentavana osana.

Nykyisin tiedämme, että ajattelu ei ole vain loogista päättelyä ja argumentointia, vaan se kietoutuu emootioista tunnistettuihin tunteisiin, kehon liikkeisiin ja tuntemuksiin. 

Etymologisesti philia (rakkaus) ja sophia (viisaus) merkitsevät viisauden rakastamista tai pyrkimystä viisauteen. Uskon, että viisautta syntyy, kun ihmiset jakavat ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan eli kun he pyrkivät yhdessä hyviin perusteluihin ja johtopäätöksiin. Nämä taidot eivät ole itsestäänselvyys vaan niitä on hyvä opetella jo lapsena.

Filosofiaa lapsille on Walter Lippmannin 70-luvulla Yhdysvalloissa kehittämä menetelmä (P4C, Philosophy for Children), jossa ideana on opettaa lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan selkeästi ja johdonmukaisesti, kuuntelemaan ja kyselemään olennaisia kysymyksiä sekä perustelemaan ja kyseenalaistamaan toisten oletuksia ja perusteluja.

MITÄ HYÖTYÄ?

Filosofiaa lapsille –metodilla (P4C) on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lapsen lukutaitoon, päättelyyn ja muihin kognitiivisiin kykyihin. (Trickey & Topping, 2004, Higgins ym. 2005.) Uskon, että omien ajatusten ilmaisun kehittyminen ja kokemus, että toiset ovat niistä kiinnostuneita, vaikuttaa suotuisasti myös lapsen itsetuntoon.

VAKUUTUS

Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.