top of page
Gradient

Opetan, sijaistan,
teen vierailutunteja

Minulla on aineenopettajan pätevyys filosofiasta, elämänkatsomustiedosta ja evankelis-luterilaisesta uskonnosta.

Olen myös lähes pätevä yhteiskuntaopin opettaja (vtm). Lisäksi olen perehtynyt opettamaan medialukutaitoa.

Olen erikoistunut harjoituttamaan oppilaitteni ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja. Käytän opetuksen osana keskustelumenetelmiä ja hyödynnän mielelläni poikkitieteellistä osaamistani esimerkiksi osana monialaisia opintoja.

Uskon, että opettamisessa tarvitaan tiedon lisäksi tunteita, tarinoita ja oppilaita kiinnostavia virikkeitä. Toimittajataustastani on tässä etua. Hallitsen myös lukuisia pedagogisia digisovelluksia.

Olen Filo - filosofiaa lapsille ja nuorille -yhdistyksen jäsen ja yksi tämän kirjan kirjoittajista: Opas ajatteluun - filosofiaa lasten kanssa (Opinkirjo 2019).

“Pyynnöstäni Else Turunen veti keskusteluharjoituksia nuorille äidinkielen tunneillani Kilonpuiston yläasteella.  Koen, että on tärkeää saada mahdollisimman paljon nuorten ääntä kuuluviin. Usein keskustelu helpottuu ja syvenee, kun ulkopuolinen tulee vetämään harjoituksia aiheista, jotka ovat inspiroivia ja ajattelua avaavia. Tällöin nuoret kokevat aiheet itseään ja nykytilannetta koskettaviksi ja opettajakin saa lisätietoa kokeneelta asiantuntijalta. Else osaa luoda luottamuksellisen ja lämpimän, keskustelulle suotuisan ilmapiirin kuin luonnostaan. Hänen työotteensa on paneutunut ja tuntien rakenteet olivat hyvin suunniteltuja."


- Nina Maunu, FM äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. Tietokirjan Toiminnallinen kielenoppiminen (Otava, 2020) kirjoittaja.

"On olemassa vain kaksi kestävää perintöä, joita voimme odottaa antavan lapsillemme. Yksi niistä on juuret, toinen siivet."


- Johann Wolfgang von Goethe

Haagan puistofilosofia.jpg

Ohjaamassa filosofista ajattelua lapsille Haagan Puistofilosofia
-tapahtumassa 2021. Filo ry:n toimintaa. Kuva: Emilia Lehtinen

Filosofiaa lapsille ja nuorille

Ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä keskustelumenetelmä.

Filosofiaa lapsille ja nuorille on Walter Lippmannin 70-luvulla Yhdysvalloissa kehittämä menetelmä (P4C, Philosophy for Children). Siinä ideana on opettaa lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan selkeästi ja johdonmukaisesti, kuuntelemaan ja kyselemään olennaisia kysymyksiä sekä perustelemaan ja kyseenalaistamaan toisten oletuksia ja perusteluja. Kyse on siis ajatusten vaihtamisen taidosta ja oman ymmärryksen laajentamisesta.

Filosofiaa lapsille –metodilla (P4C) on tutkitusti positiivisia vaikutuksia lapsen lukutaitoon, päättelyyn ja muihin kognitiivisiin kykyihin. (Trickey & Topping, 2004, Higgins ym. 2005.) 

Kirjoituksiani

Liikuttavaa filosofiaa - lasten liikunnallisen filosofoinnin teoreettinen perusta.

Kriittisen korkeakoulun filosofian praktiikka -koulutusohjelman lopputyö, kevät 2016.

 

Uteliaisuuden herättely tarinallisin elementein filosofian opetuksessa.

Osa opettajan pedagogisten opintojen tutkielmasta, Helsingin yliopisto 2016.

Ketä ovat nuo sotaisat hahmot? - Myyttinen ajattelu Kiinan buddhalaisuudessa. Pidennetty kurssiessee Harri Siikalan antropologian syventävälle kurssille: Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 2018, HY.

Kveekarit ja sisäinen valo. Kveekarit ovat moninainen liike, jonka eri ryhmittyvät korostavat yksinkertaisuutta ja yksilön omaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan tai absoluuttiin. Kristinusko Suomessa -kurssin tutkielma, 2018, HY.

bottom of page